Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Βασικά μέρη μιας Ε.Η.Ε.:

Αγωγοί και καλώδια Ηλεκτρικοί πίνακες Γειώσεις Σωλήνες - εξαρτήματα - κανάλια διανομής Ασφάλειες Διακόπτες Ρευματοδότες και ρευματολήπτες Φωτιστικά σώματα

Μια Ε.Η.Ε. τροφοδοτείται από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ μέσω του μετρητή

Από το κιβώτιο του μετρητή αρχίζει η κύρια γραμμή που τροφοδοτεί το σύνολο της Ε.Η.Ε.

Η γραμμή αυτή καταλήγει στον πίνακα διανομής και λέγεται «γραμμή μετρητή - πίνακα»

Μια γραμμή που ξεκινάει από τον πίνακα είναι δυνατόν να τροφοδοτεί:

-Μία μόνο συσκευή κατανάλωσης.

-Περισσότερες από μια συσκευές κατανάλωσης.

-Έναν άλλο πίνακα, που λέγεται «δευτερεύων πίνακας».

 

Χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος:

Οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισμού (μονοφασική παροχή)

Εγκαταστάσεις κίνησης ή βιομηχανικές  (τριφασική παροχή)

Χώροι:

Εγκαταστάσεις υπαίθρου (εξωτερικών χώρων)

Εγκαταστάσεις κλειστού χώρου

Συνθήκες που επικρατούν στο χώρο:

Χώρων ηλεκτρικής υπηρεσίας (υποσταθμοί, μετασχηματιστές, κλπ.)

Ξηρών χώρων

Πρόσκαιρα υγρών χώρων (στεγνωτήρια, βεράντες, κ.λπ.)

Υγρών χώρων (ψυγεία, τουαλέτες, κακώς αεριζόμενα υπόγεια)

Βρεγμένων χώρων (λουτρά, πλυντήρια, ψυκτικοί θάλαμοι, κ.λπ.)

Χώρων με κίνδυνο πυρκαγιάς (αποθήκες ξύλου, καυσίμων, κ.λπ.)

Χώρων με κίνδυνο εκρήξεων (εργοστάσια, αποθήκες)

Σκονιζόμενων χώρων (υφαντήρια, αποθήκες τσιμέντου, κ.λπ.)

Εγκαταστάσεις ρυπαρών χώρων (χημικά εργοστάσια, βαφεία, κ.λπ.)

Χώρων μεγάλης συγκέντρωσης (αίθουσες θεάτρων, κινηματογράφοι, καταστήματα, εκθέσεις, χώροι συναυλιών,κ.λπ.)

Εγκαταστάσεις σε στάβλους, κτηνοστάσια, σιτοβολώνες, (κ.λπ.)

Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται στις ΕΗΕ είναι ανάλογα με την περίπτωση γυμνοί, μονωμένοι ή ακόμα και καλυμμένοι με προστατευτικό μανδύα αγωγοί ή υπόγεια καλώδια.

Για την κατασκευή των αγωγών χρησιμοποιούνται δύο βασικά υλικά, ο χαλκός (το πιο ηλεκτραγωγό υλικό, με υψηλή μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα στη διάβρωση και εύκολη κατεργασία) και το αλουμίνιο (μικρότερη αγωγιμότητα, πολύ πιο ελαφρύ, μικρότερο κόστος).

Οι αγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται πολύ στις εναέριες γραμμές (μικρό βάρος) και ελάχιστα στις εγκαταστάσεις κλειστού χώρου (οξείδωση άκρων, εύκολος τραυματισμός,παραμόρφωση υπό πίεση).

Οι γυμνοί αγωγοί χρησιμοποιούνται στις γραμμές υπαίθρου σε περίπτωση εναέριων γραμμών και σε ορισμένες περιπτώσεις εγκαταστάσεων κλειστών χώρων όταν οι γραμμές βρίσκονται σε μονωτήρες (γενικά πρέπει να αποφεύγονται). Οι γυμνοί αγωγοί μπορεί να είναι από χαλκό ή αλουμίνιο, μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι.