Έλεγχος με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

       Τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων και μετρήσεων που προβλέπονται από το ισχύον για την εγκατάσταση πρότυπο (ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ 384) και παράδοση έκθεσης αποκλίσεων. Μετά τη διόρθωση των αποκλίσεων από τον πελάτη, πραγματοποιούνται, όπου απαιτούνται, επαναληπτικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση της πληρότητας των παρεμβάσεων.

  • Συντάσσονται και παραδίδονται:
    1. Πρωτόκολλο Ελέγχου ή/και Επανελέγχου Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384.
    2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
    3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) υπογεγραμμένη από αδειούχο εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
  • Έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εξοπλισμού σε περιοχές με κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας από πιστοποιημένο συνεργείο ATEX με εκπαιδευμένο στα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 60079-14 κ 17) προσωπικό.
  • Σύνταξη αναφοράς ελλείψεων και προτάσεων επανόρθωσης.
  • Έκδοση αναφορών ελέγχου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60079-17.

 Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 3844/2010 και Π.Δ. 108/2013), ο υπογράφων την ΥΔΕ ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης πρέπει να συνάπτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, ανάλογης της φύσης και της έκτασης του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για την εγκατάσταση.